خاله شادونه: قهرمان های خارجی الگوی کودکان مان شده اند/کودک درون خیلی از پدر و مادرها مرده است