برگزاری بیش از ۱۰ هزار رویداد فرهنگی هنری کانون در فضای مجازی