جشنواره‌ای که ۷۵۰ هزار تومان خرج داشت، یک میلیون تومان درآمد!