میزبانی مجموعه تئاترشهر و تماشاخانه سنگلج از چهار نمایش