پژوهش، سرچشمه روزآمدی و ترسیم چشم‌انداز زیست فرهنگی است