مرکز هنرهای نمایشی بر عملکرد گروه‌های تئاتری نظارت بیشتری کند