اظهارات بازیگری که با شلیک اشتباه باعث مرگ فیلمبردار زن شد