شهاب حسینی، ستاره اسکندری و مهدی سلطانی، ۲۶ سال پیش در دوره دانشجویی/ عکس