دعوت از اصحاب فرهنگ هنر برای حضور در راهپیمایی روز قدس