راهیابی «مرغابی وحشی» به مرحله پایانی جشنواره آمریکایی