حذف آرایه‌های معماری، بخشی از هویت ایرانی بناها را از بین برد