محمد حسین آقاسی: آقای شجریان به لحاظ جسمی وضعیت ثابتی دارند