مشکلات جشنواره موسیقی نواحی بررسی شد/ گزارش آقای مدیرکل