تماشای «مقاومت یمن» در تهران/ سکوت غرب سبب برپایی نمایشگاه شد