دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) بوی اربعین حسینی گرفت