پای موسیقی سخیف چگونه به عزاداری باز شد؟/ اصالت در «سوگ آزادگی»