فراخوان مسابقه عکاسی «جاده ابریشم از دیدگاه جوانان» منتشر شد