برنامه‌های هنری گالری‌ها تحت تاثیر آغاز هفته خوشنویسی