جایگاه «استیتمنت» در نمایشگاه هنری/ ارتباط هنرمند با مخاطب قطع شد!