موسیقی اقوام قرار نیست از زادگاه خود جدا شود/ تدابیر آقای دبیر