موسیقی فیلم «زنبور کارگر» نوشته شد/ همکاری با افشاریان در تئاتر