گام اول در تعامل هنرمندان ایران با خوشنویسان هرات/ مشکلات مانع نشد