مجید انتظامی در کتابخانه ملی روی صحنه می‌رود/ اجرای «روز واقعه»