آموزش خوانندگان در هشتاد و چهارمین فصلنامه «ماهور» بررسی شد