آذر هاشمی بازرس خانه موسیقی شد/ گزارش آقای مدیر از عملکرد یک ساله