آموختن از «عطارچیان» از «خط» آغاز می‌شود/ ادای دین به هنرمندان