آموختن از «عطارچیان» با «خط» آغاز می‌شود/ ادای دین به هنرمندان