آمار متقاضیان شرکت در جشنواره موسیقی نواحی اعلام شد