نمایش ویدئوآرت‌های تجربی مهدی نادری در آلمان/ هنر امروز مرز ندارد