ارکستر ملی ایران «پوئم سمفونی آب تشنه» را اجرا می‌کند