«دایان» موسیقی شهرها را می‌خواند/ یک قرائت موسیقایی از «تهران»