جزییات هفتمین جلسه شورای اجرایی جشنواره موسیقی نواحی اعلام شد