مجله‌ی لانگ ساینز شماره‌ی بعدی خود را به کیهان کلهر اختصاص داد