فاجعه است که برخی خوانندگان مرد مثل زن‌ها با عشوه می‌خوانند