مجمع ناشران موسیقی کشور پس از ۷۰ سال صاحب کرسی جهانی شد