از «قطار آی‌آی» تا برامس/ آوای ششمین روز جشنواره سی‌وششم