چکناواریان پرسید؛ ارزش فردوسی و حافظ، کم‌تر از روزنامه است؟!