نخستین بهار بدون محمدرضا شجریان/ بهار در آواز استاد