تشکیک در ادعای رسول نجفیان درباره «عجب رسمیه، رسم زمونه»