عکاسی صنعتی با معنای معاصر هنر فاصله دارد/ انتظارات‌مان رفع نشد