جزییات هفته خوشنویسی/ جایگاه نماینده وزیر در انجمن خوشنویسان چیست