Menu

بیش از ۹۴ میلیارد تومان سفته و برات برگشت خورد | ایسنا

بیش از ۹۴ میلیارد تومان سفته و برات برگشت خورد | ایسنا
ایسنا

در پنج ماهه ابتدایی امسال حدود ۳۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان سفته و برات فروش رفته است که معادل ۹۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان از این اسناد هم واخواست شد.

به گزارش ایسنا، طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، در مرداد سال جاری بالغ بر هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان سفته و برات در تهران فروخته شده که در مقایسه با ماه قبل ۱۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۵ درصد افزایش یافته است.

همچنین، در پنج ماه ابتدایی امسال حدود ۳۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۶.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این درحالی است که در مردادماه معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورده که تعداد و مبلغ آن‌ها در مقایسه با ماه قبل ۲۴.۹ درصد و ۳۹.۸ درصد کاهش داشته است و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۲.۶ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۵۶.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

علاوه براین، در پنج ماهه اول امسال معـادل ۳۲۰۰ بـرگ سـفته و بـرات بـه مبلغی معـادل ۹۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورده که نسـبت بـه دوره مشـابه سال قبل از لحاظ تعداد ۳.۸ درصد و از لحاظ مبلغ ۵۱.۹ درصد افزایش یافته است.

بیش از ۹۴ میلیارد تومان سفته و برات برگشت خورد | ایسنا