Menu

خروج استان مرکزی از لیست استان‌های خشک | ایسنا

خروج استان مرکزی از لیست استان‌های خشک | ایسنا
ایسنا

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: از نظر نرم بارندگی استان مرکزی جزو استان های دارای ترسالی است و از دو سال گذشته از لیست استان های خشک خارج شده ایم.

عزت الله آمره در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر هیچ یک از مناطق استان مرکزی درگیر خشکسالی نیست، افزود: استان مرکزی به کمک بارندگی های دو ساله اخیر در حال حاضر درگیر هیچ نوع خشکسالی نیست.

وی با تاکید بر اینکه هیچیک از ۱۲ شهرستان استان مرکزی با خشکسالی هواشناسی مواجه نیستند، گفت: خشکسالی دارای سه نوع است که شامل خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژیکی و زراعی می شود.

آمره تصریح کرد: شاخص خشکسالی هواشناسی، بارندگی است و اگر بارندگی از یک میزان خاص کمتر شود، خشکسالی آغاز می شود، میانگین بارش در استان مرکزی ۲۸۰ میلیمتر است و اگر به ناگهان به ۱۵۰ میلیمتر رسید، خشکسالی هواشناسی اتفاق می افتد، در خشکسالی هیدرولوژیکی علیرغم بارندگی خوب است، رودخانه به جریان نرسیده و عوارض خشکسالی های قبل باعث می شود که با وجود بارندگی نه تنها جریان رودخانه حاصل نشود بلکه سدهای نیز پرآب نشوند که خوشبختانه در حال حاضر استان مرکزی درگیر چنین خشکسالی هم نیست.

وی با اشاره به خشکسالی زراعی افزود: اگر زمان بارندگی و توزیع آن مناسب نباشد در واقع خشکسال زراعی رقم می خورد، اگر در زمان مناسب مانند پاییز یا بهار بارندگی حاصل نشود در واقع زراعت دیم آسیب می بیند و از آن به عنوان خشکسالی زارعی یاد می شود که این نوع از خشکسالی هم در استان وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی در خصوص وضعیت استان در مسئله فرونشست اظهار کرد: فروچاله ها عموما در یک نقطه خاص رقم می خورند و دارای چندین نوع چاله ای و شیاری محسوب می شوند، اما گاهی موضوع به فرونشست بازمی گردد به طوری که در سراسر دشت، نشست زمین اتفاق می افتد. شاید در استان مرکزی به صورت نقطه ای شیار یا چاله ای ایجاد شده باشد ولی تا این لحظه هیچ گزارش و مطالعات مستندی مبنی بر وقوع فرونشست به دلیل نشست آب های زیرزمینی صورت نگرفته و موردی که فرونشست یا فروچاله به تاسیساتی آسیب زده باشد هم در استان اتفاق نیفتاده است.

آمره تاکید کرد: بارندگی های دو سال اخیر در کاهش خشکسالی و کنترل فرونشست از طریق تغذیه سفره های آب زیرزمینی بسیار کمک کننده بوده است، البته به دلیل اینکه مطالعه ای این در این راستا صورت نگرفته نمی توان با ضرس قاطع گفت که وضعیت استان مرکزی نسبت به سالی مشخص از نظر وقوع فرونشست وضعیت خوبی است و لازم است سازمان زمین شناسی مطالعات لازم را در این خصوص انجام دهد.