Menu

وصول ۶۷۲ هزار فقره چک رمزدار در مردادماه | خبرآنلاین

وصول ۶۷۲ هزار فقره چک رمزدار در مردادماه | خبرآنلاین
خبرآنلاین

براساس آمار بانک مرکزی ۶۷۲ هزار فقره چک رمزدار در مردادماه ۹۹ در کشور وصول شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طبق آمار بانک مرکزی، حدود ٦٧٢ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ‌ بر ١٣ هزار میلیارد ریال در مردادماه ۹۹ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۸.۷ درصد و ۱۷.۷ درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ٢ ٤ هزار فقـره چک رمزدار به ارزشی بیش از ٧٢ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مذکور ۴۷.۸ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۰.۳ درصـد)، اصفهان (۸.۹ درصد) و خراسان رضوی (۸.۶ درصد) وصول شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنـین ۶۶.۸ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۵۵.۴ درصد)، اصفهان (۵.۸ درصد) و خراسان رضوی (۵.۶ درصد) وصول شده است.

وصول ۶۷۲ هزار فقره چک رمزدار در مردادماه | خبرآنلاین

چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار

حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک در مردادماه ۹۹ در کل کشور وصول شد که از این تعداد بالغ بر ٧ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره عادی و حدود ۷۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشور ٩٢ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ٨ درصد رمزدار بوده است.

در ماه مورد بررسی در کل کشور بالغ بر ٣ ٤٩ هزار میلیارد ریال چـک وصول شد که بالغ بر ١٧٤٩ هزار میلیاردریال چک عادی و بیش از ١٣ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۵۷.۴ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۴۲.۶ درصد رمزدار بوده است.

وصول ۶۷۲ هزار فقره چک رمزدار در مردادماه | خبرآنلاین

۲۲۳۲۲۵