Menu

تدوین و اجرای طرح الگوی کشت هوشمند در اراضی دیم | ایسنا

تدوین و اجرای طرح الگوی کشت هوشمند در اراضی دیم | ایسنا
ایسنا

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از تدوین و اجرای طرح الگوی کشت هوشمند به صورت پایلوت در سه استان کشور در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، صابر گلکاری افزود: اکنون در حال تدوین طرح پژوهشی الگوی کشت هوشمند برای اراضی دیم و ارایه آن به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هستیم و استان های آذربایجان شرقی، کرمانشاه، زنجان و کردستان برای اجرای این طرح به صورت پایلوت داوطلب شده اند.

وی با بیان این که الگوهای کشت رایج بیشتر بر مبنای عملکرد تولید هستند، اظهار کرد: در الگوی کشت هوشمند، هدف تنها تغییر عملکرد تولید نیست بلکه ما به دنبال این هستیم که با انجام کشت در اراضی دیم چه اتفاقاتی برای حاصلخیزی، تغییرات فیزیکی، شیمیایی، مواد آلی، نفوذ پذیری و فرسایش خاک رخ می دهد.

گلکاری افزود: بررسی میزان مصرف و نوع انرژی در الگوی کشت هوشمند نیز مهم است، زیرا منابع انرژی می توانند موجب آلودگی های زیست محیطی شوند.

وی گفت: اطلاعات در الگوی کشت هوشمند جامع تر است و مسایل مختلفی همچون فرهنگی، زیست محیطی، بازدهی اقتصادی و انرژی را شامل می شود.

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در همین حال خواستار آن شد که الگوی کشت هوشمند به دلیل اهمیت آن در پایداری کشاورزی در قالب یک پروژه ملی برای سراسر کشور دیده شود.

کاربرد تکنولوژی بذر برای کشت پاییزه

گلکاری، توسعه کاربرد تکنولوژی بذر را از برنامه های موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور عنوان و تصریح کرد: تکنولوژی های بذر به انتقال کشت بهاره به کشت پاییزه در اراضی دیم کمک می کنند.

وی اذعان گفت: یکی از توصیه های ما به کشاورزان دیم کار در مناطق سرد، گرم و معتدل انجام کشت پاییزه با هدف استفاده از آب باران است و از آنجایی که برخی از ارقام پاییزه را در دانه های روغنی نداریم، بنابراین باید از یک سری تکنولوژی ها مانند تکنولوژی بذر برای تولید بذرهایی با جوانه زنی و سبز مدیریت شده استفاده کنیم.

گلکاری ادامه داد: ما برای کشت پاییزه به دنبال بذرهایی هستیم که پوشش های خاصی داشته باشند تا جوانه زنی با تاخیر و بعد از سه ماه در داخل خاک انجام شود، زیرا در این صورت دوره رویشی بذر بیشتر و در بهار زودرس تر می شوند و با تنش کمتر به لحاظ آفت و بیماری نیز مواجه خواهند شد.

وی گفت: کاشت چنین بذرهایی در پاییز منجر به مصرف آب باران، تولید بهتر و افزایش عملکرد تولید می شود.