Menu

وزیر صمت از هماهنگی با مجلس گفت | شبکه خبر

وزیر صمت از هماهنگی با مجلس گفت | شبکه خبر
شبکه خبر

وزیر صمت گفت: مبنای تصمیم‌گیری در این وزارتخانه رسیدن به اجماع حداکثری با کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع مجلس خواهد بود.

آقای رزم حسینی با اشاره به شرایط بازار و نوسات قیمت‌ها گفت: ۷۰ درصد وقت خود را به تنظیم بازار، معیشت و ارتزاق عمومی مردم اختصاص داده ایم تا بتوانیم به تصمیمات درست برسیم.

وزیر صمت همچنین از کنترل و نظارت‌های هوشمند مراکز عمده فروشی و بنکداری از هفته آینده خبر داد.