استخدام موسسه اعتباری ملل (عسکریه) (دعوت به همکاری)