استخدام وزارت بهداشت سال ۹۹ (دریافت کارت+منابع مطالعاتی)