استخدام های جدید و در جریان سال ۱۴۰۰( سازمانهای دولتی و خصوصی )