استخدام سازمان عقیدتی سیاسی ارتش (استخدام روحانیون)